Projekční kancelář

  • DÚS - dokumentace pro územní souhlas
  • DÚR - dokumentace pro územní rozhodnutí - řízení
  • DSP - dokumentace pro stavební povolení
  • DVZ - dokumentace pro výběr zhotovitele
  • DPS - dokumentace pro provedení stavby

· realizační dokumentace
· dodavatelská dokumentace
· dokumentace skutečného stavu
· návrhy rekonstrukcí
· technické dozory na stavbě pro investora event. dodavatele
· posudky tech. stavu, recenze, návrhy ekonomické optimalizace
· vyhodnocení nabídek v uvedených oborech
· návrhy na úspory v rámci dodávek

Projektové dokumentace jsou prováděny v profesních zaměřeních:

a) Silnoproud NN

Vnitřní rozvody silnoproudu, umělé osvětlení, nouzové a bezpečnostní osvětlení, uzemnění, uzemnění proti bludným proudům, blaskosvod, napájení technologických zařízení - silové rozvody, přípojnicové rozvody.

b) Silnoproud VN

Vnější elektrorozvody vysokého napětí 22 kV kabelového i venkovního vedení, vnější elektrorozvody nízkého napětí 0,4 kV, transformační stanice 22/0,4 kV.

c) Náhradní zdroje elektrického napětí

Dieselagregáty (DA) stabilní i mobilní, záložní zdroje nepřetržitého napětí (UPS), spouštěče, softstarty, frekvenční měniče.

d) Slaboproud

Vnitřní rozvody slaboproudu - telefonní a počítačové rozvody (T/PC) - tzv. strukturovaná kabeláž, zařízení místního rozhlasu, společné televizní antény (STA) a kabelové televize, zařízení jednotného času (JT) a informační techniky, intercomu, domácí telefon (DT), zvuková tabla, zvonky.

e) Slaboproud - protipožární systémy

Elektrická požární signalizace (EPS), požární rozhlas (PR).

f) Slaboproud - bezpečnostní systémy

Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS), přístupové a prostupové systémy (ACS), kamerové systémy (CCTV).

g) Centrální řídící a monitorovací systém (BMS-building manager system)

Monitorování event. řízení veškerých technologií rozsáhlých budov - tzv. inteligentní budova - nároky různých systémů.

h) Měření a regulace (MaR)

Měření a regulace systému vzduchotechniky, klimatizace, topení, chlazení, zdravotechniky.

g) ...a mnoho dalších.

Například:
Optimalizace procesu hospodaření s energií, hlídání poruchových stavů, blokování na základě poruchy, hlídání maxima odběru elektrické energie, signalizace poruch, vizualizace technologických procesů...

V uvedených oborech též zajišťujeme kompletní dodávku, autorský dozor a koordinaci se všemi ostatními profesemi.

Projektová dokumentace je zpracována digitálně v programu AutoCAD.

Termíny dodání uvedených prací jsou možné přizpůsobit požadavkům objednatele, jsou dány úrovní podkladů, zajištěním koordinace s ostatními profesemi a rozsahem zakázek.

Cena projektů a inženýrských prací je navrhována jako smluvní s přihlédnutím ke specifičnosti zakázky, jejímu rozsahu a stavu podkladů. V případě zájmu o její předběžnou kalkulaci nás prosím neváhejte kontaktovat.

Proces kontraktu probíhá následujícím způsobem:

Na základě poptávky, která může být telefonicky (603995363), emailem, pomocí kontaktního folmuláře, faxem event. osobním kontaktem, vypracujeme nabídku s cenovým návrhem a zašle ji emailem případně faxem zájemci. Následně je možná telefonická event. osobní dohoda na upřesnění nebo úpravě nabídky a na základě objednávky mohou být zahájeny práce na projektu. Na zakázky většího rozsahu je sepisována smlouva o dílo.